Research Seminar June 10th: Ahuvia Goren (Hebrew lecture)

Research Seminar June 10th: Ahuvia Goren (Hebrew lecture). The seminar will take place in Gilman 449 at 18:00.

04 June 2019

אהוביה גורן 

אוניברסיטת בן גוריון 

זוכה פרס פונקנשטיין תשע״ט 

רבי משה חפץ: מדע תיאולוגיה וספקנות במפנה המאות הי"ז והי"ח

ההרצאה תעסוק בדמותו והגותו של המלומד היהודי-ונציאני רבי משה חפץ )1712-1664 ,)ותדון באמצעותה באופייה של התקבלותם של רעיונות המהפכה המדעית בספרות הרבנית של העת החדשה המוקדמת. חפץ היה החכם היהודי הראשון שביקש להפנים אל תוך פרשנות התנ"ך אטומיזם פיזיקלי, תוך דחייה מפורשת ומודעת של מקורותיה הקלאסיים של הפילוסופיה היהודית שבבסיסה עמדו עקרונות אריסטוטליים ואפלטוניים. ההרצאה תציג את פולמוסו של חפץ עם קודמיו ואת מקורות ההשראה הפילוסופיים של הגותו האטומיסטית והספקנית, ומשם תפנה לבחינה מחודשת של תזה מקובלת לפיה הפנמה של רעיונות מדעיים אל ההגות היהודית התאפשרה מן הבחינה האפיסטמולוגית רק בעקבות הפרדתם מן התיאולוגיה. מקרה המבחן של חפץ והחיבורים עליהם השפיע מזמין עיון מחודש בסוגיה זו שראשיתו יוצע בהרצאה .

Related Articles

Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive