Research Seminar November 12th: Tzachi Gilboa (Hebrew lecture)

Research Seminar November 12th: Tzachi Gilboa (Hebrew lecture). The seminar will take place in Gilman 496 at 18:00.

07 November 2018

צחי גלבוע

בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס, אוניברסיטת תל אביב

הרצאת סיום במסגרת
יום עיון בהיסטוריה ופילוסופיה של הכלכלה

על תפקידיהם של מודלים כלכליים

תיאוריה כלכלית מודרנית, ובעיקר מיקרו כלכלית, מעלה מספר תמיהות מתחום הסוציולוגיה של המדע. מדוע כלכלנים נוטים לקבל בשוויון נפש תוצאות המפריכות את התיאוריות שלהם? מדוע כלכלה משתמשת בכלים מתמטיים מתוחכמים יותר מתחומי המדע עליהם היא אמורה להישען? איך קורה שכלכלנים רווים נחת ממודלי "צעצוע" בשעה שהסובבים אותם מרימים גבות? נדון בשני מודלים סוציולוגיים שמנסים להבין את תפקידם של מודלים בכלכלה, ושל כלכלה בכלל, ויכולים להציע הסבר חלקי לתופעות הללו. האחד טוען שכלכלנים חושבים לעתים באופן שהוא מבוסס מקרים, ולא מבוסס תאוריות, כפי שלרוב מצופה ממדע. השני מציע לראות בכלכלה גם תחום של ביקורת טיעונים ולא רק מדע חיזויי. אין לצפות שמודלים בסוציולוגיה של המדע, כמו ברוב התחומים במדעי החברה, יספקו תיאור מושלם של המציאות. עם זאת, נטען ששני מודלים אלה המנסים לתאר מה כלכלנים (לפעמים) מנסים לעשות יכולים לסייע לדיאלוג בין כלכלנים ללא-כלכלנים וכן להערכת והתווית מחקר בכלכלה.

Related Articles

Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive