Research Seminar December 17th: Shani Inbar (Hebrew lecture)

Research Seminar December 17th: Shani Inbar (Hebrew lecture). The seminar will take place in Gilman 449 at 18:00.

13 December 2018

שני ענבר

החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית, אוניברסיטת חיפה

אסתטיקה ורציונליות - להתווכח על טעם וריח (ולהישאר בחיים)

תמונת העולם המדעית שלנו היא תמונה נורמטיבית. היא נרכשת באופן חוויתי וככזו, אינה נכנעת לגמרי לניסוח מושגי. כאלה, כך אטען, הם המושגים של כוח השיפוט, ובניגוד למושגים הקבועים של השכל, הם נותרים במתח שבין האובייקטיבי לסובייקטיבי - חווייתיים ובכל זאת משותפים. בביקורתו השלישית, ביקורת כוח השיפוט, קאנט מאפיין את המושג האסתטי ולמעשה, את מושגי השיפוט בכלל. בעקבותיו, אטען שדווקא "מצב הצבירה" הבלתי קבוע של המושגים המאכלסים את השיפוט- הוא הנותן להם כוח לייסד נורמות. כוח זה מאפשר לנו לשפוט חוויות סובייקטיביות באופן אוניברסלי ונותן לנו תקווה שנוכל לנסח תיאוריה של פרוגרס מדעי רציונלי.

Related Articles

Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive