Research Seminar March 20th: Tal Golan - History Department, University of California, San Diego (Hebrew, Bar Hillel Lecture)

Research Seminar March 20th: Tal Golan - History Department, University of California, San Diego (Hebrew, Bar Hillel Lecture)

15 March 2017

מים, מדע, ולאום:  משק המים והמאבק על זהות המדינה

החששות בדבר הפיכתה של המדינה היהודית למדינה לאומנית וקסנופובית הופיעו הרבה לפני קום המדינה (הקייס ההיסטורי הידוע הוא סיפורה של ברית שלום שהוקמה בשנת 1925). ההרצאה תעקוב  אחר ביטוים והתגלמותם של חששות אלו במישור הטכנו-מדעי. כלומר, איך המאבק האידאולוגי על דמותה העתידית של מדינת ישראל התבטא ועיצב את משק המים של המדינה שבדרך ובפועל.

מגיב: דמיטרי שומסקי (החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית)

Related Articles

Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive