Research Seminar June 22nd: Noga Shlomi (Hebrew lecture)

Research Seminar June 22nd: Noga Shlomi (Hebrew lecture). The seminar will take place at Gilman 144 at 18:00.

16 June 2020

דברי פתיחה לזכר עמוס פונקנשטיין: דורית טנאי (מוזיקולוגיה, אוניברסיטת תל אביב)

נגה שלומי 

מכון כהן 

זוכת פרס פונקנשטיין תש"פ 

ה-טקווינום סניטטיס: פרקטיקות של איסוף והצגה של ידע רפואי בין ימי הביניים לרנסאנס

השם טקווינום סניטטיס (sanitatis Tacuinum) מתייחס לקבוצת כתבי יד רפואיים מאוירים משלהי ימי הביניים באירופה. החיבורים מציגים מידע פרקטי המבוסס על התיאוריות הרפואיות בנות הזמן לשמירת הבריאות בחיי היום יום, לצד איורים מרהיבים, צבעוניים ומלאי פרטים. התוכן, המבנה וצורות הארגון של חיבורים אלה מבטאים שלב מעבר בין ימי הביניים לרנסאנס. בניגוד לתפיסות מסורתיות בהיסטוריה של המדע והאמנות התופסות את המעבר בין תקופות אלה כתפנית חדה, כתבים מסוג זה מצביעים על תהליכים ארוכי טווח ואולי מינוריים בימי הביניים, אשר הובילו להישגים הידועים של הרנסאנס. ההרצאה תבחן את המסורות הטקסטואליות מהן התפתח הטקווינום: מדריך הצמחים והרג'ימן סניטטיס (sanitatis Regimen). השינויים וההתאמות שנעשו בפרקטיקות הטקסטואליות של מסורות אלה לצורך הרכבה של הטקווינום סניטטיס יוצגו כמשקפים את תפיסות הידע וההעדפות האסתטיות המשתנות של בני התקופה. אבקש להראות כיצד בחינה מקבילה של אופני ייצוג וויזואליים וצורות ארגון ידע משקפת ערכים, ועל כן חשובה לקריאה של טקסטים, כמו גם לפרשנותם כמקורות היסטוריים.

המפגש יתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות - שימו לב לשינוי במיקום

המפגש ישודר גם בכתובת: https://zoom.us/j/95700410797 

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>
Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive