Research Seminar December 23rd: Adi Efal (Hebrew lecture)

Research Seminar December 23rd: Adi Efal (Hebrew lecture). The seminar will take place in Gilman 449 at 18:00.

17 December 2019

עדי אפעל 

אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת שטרסבורג 

איזו מתודה לאיזה מדע? בין הקרטזיאניזם להגות הרפורמציה

ההרצאה תציג בקווים כלליים את תולדות מושג המתודה בפרק שהתקדם מהגות הרנסאנס במאה ה-16 אל המחשבה הקרטזיאנית של המאה ה-17 . אנו נוטים לזהות את דקארט עם מסתו "מאמר על המתודה" שפורסמה בערך באמצע ההתפתחות של הגותו, ב-1637 .אך נשאלת השאלה מאין שאב דקארט את המוטיבציה להעניק תשומת לב לשאלת המתודה בכלל, והאם יש לראות את דקארט כמייסד הדיון בנושא המתודה. התשובה שאני מציעה לשתי שאלות אלו היא כי "המאמר על המתודה" צריך להיחשב כמסכם, ולא כמייסד או כממציא של תקופה בהיסטוריה של הרעיונות. הוא צריך להיחשב כמסכם של הפילוסופיה של הרנסאנס, ובמיוחד זו של המאה ה-16 שהושפעה באופן העמוק ביותר מן ההגחה הפתאומית של הגות הרפורמציה. הגחה פתאומית זו העמידה גם את האפשרות להביט מחדש בלוגיקה הסכולסטית ולהציע לה אלטרנטיבות. אציג כמה תפיסות בנות המאה ה-16 של מושג המתודה, נבדוק באילו מדעים הייתה המתודה לנושא מרכזי של דיון, וננסה להגדיר איזה עיבוד עבר מושג המתודה על שולחן עבודתו של דקארט.

Related Articles

Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive