Research Seminar March 27th: Tal Arbel - Tel Aviv University (Hebrew)

Research Seminar March 27th: Tal Arbel - Tel Aviv University (Hebrew)

20 March 2017

איך קיבל הפלמ"חניק מצב רוח: מדידה, נדידה ותרגום במדעי ההתנהגות

ההרצאה תעסוק בניסיונות החלוציים, מן הראשונים שנערכו מחוץ לארצות-הברית, לכמת במדויק תופעות סובייקטיביות כמו עמדות, העדפות ורגשות בהקשר חוצה-תרבויות, תוך התמקדות בסקרי המוראל שערכו לואיס (לואי) גוטמן וצוותו בין מגוייסי ההגנה בירושלים הנצורה בחודשים שקדמו למלחמת 1948 ובמהלכה. בהסתמך על חומרים ארכיוניים נדירים, ספרי זכרונות, וקטעי עיתונות, ההרצאה תבחן את הקשיים החומריים, הארגוניים, והסוציו-תרבותיים שהיו כרוכים בניהול מחקרי סקר בקנה מידה גדול במה שאכנה "סביבה עויינת," דהיינו, סביבה מעתירת שגיאות.

בדומה לאחרים שדחו את היסטוריוגרפיית ה"תפוצה" וה"קבלה" של המדע המודרני, אני אטען כי אימוצם של כלים סטטיסטיים להבנת התנהגות חברתית לא היה כלל מובן מאליו. מיסודה של פרקטיקה מדעית זרה זו - ואיתה של מערך מודרני לניהול כוח אדם - בצבא הישראלי המתהווה, היה בעיקר תולדה של יוזמה אישית (יכולתו של גוטמן להפוך תנאי חירום להזדמנות מחקר, לקנות את אמונם של ראשי הצבא, לגייס משאבים מקומיים), ושל התרגום המוצלח של מומחיות מדעית לשפת הדיבור. עם זאת, תוך הדגשה של מימד ה"ציטוטיות" של מדע-בתרגום, אני מראה גם כי מושגים וטענות במדעי ההתנהגות שהוטמעו בתוך חומרי הדרכה לחיילים עברו לעיתים קרובות הכלאה עם דפוסים מקומיים של חשיבה והצדקה ונוכסו לצורך קידום תכליות אחרות.   

 

 

Related Articles

Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive