Research seminar May 31st (in Hebrew): Michael Zakim (Tel Aviv University)

Research seminar May 31st (in Hebrew): Michael Zakim (Tel Aviv University)

28 May 2021

יום ב'31/5/2021  שעה 18:00, גילמן 449

 

מיכאל זכים
החוג להסטוריה, אוניברסיטת תל אביב

 

­על הנייר והניירת:
כוח וידע במאה התשע עשרה

 

הנייר הוא חומר הגלם של הציוויליזציה, עד לאחרונה לפחות. תחילת  תולדותיו בסין לפני כאלפיים שנה. משם הוא עבר לעולם האסלאם בימי הביניים ובהמשך לאירופה, בה התפתח במקביל לתרבות הדפוס. מדובר היה באמצעי יעיל להפליא ליצירת ידע ולהפצתו, על שלל צורותיו: מידע, מדע, ידיעה ודעת. על כן, פעולה פשוטה לכאורה של רישום בדף היא למעשה אירוע מכונן, שבמהלכה הנייר עובר טרנספורמציה והופך לניירת. ניירת זאת מפרקת את העולם החומרי לגורמיו – ל"נתונים", "משתנים" ו"היבטים", בין השאר – במטרה להרכיבו מחדש, והפעם בהתאם לתכנית מסודרת. הגשמיות של הנייר משמשת אפוא כמצע לכוח ההפשטה הטמון בניירת. פנומנולוגיה זו עומדת במרכז ההרצאה, שתבחן את גלגוליה בשתי אפיזודות היסטוריות: יצירת כלכלת שוק בארצות הברית במאה התשע-עשרה באמצעות דוחות וחשבונות; ויצירתה של אומה הודית בידי פקידים אימפריאליים בריטים באותה תקופה באמצעות מפקדים סטטיסטיים. שני המקרים מוכיחים עד כמה "העט חד יותר מהחרב".

 

 

 

המפגש גם ישודר בכתובת

https://us02web.zoom.us/j/84179592877?pwd=WlNLanJUUDgxdnE1Z2JwTjZRWkVOUT09

 

יו"ר: שאול קציר 

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>