Research Seminar December 31st: Zvi Hasnes Beninson (Hebrew lecture)

Research Seminar December 31st: Zvi Hasnes Beninson (Hebrew lecture). The seminar will take place in Gilman 449 at 18:00.

26 December 2018

צבי הסנס בנינסון 

Division of Social Sciences, University of Chicago
 
זוכה פרס פונקנשטיין תשע״ח 
 

לא מפץ כי אם יבבה -חשיבה מחודשת על ההיסטוריוגרפיה של אסטרונומיה יוונית עתיקה

בהרצאה זו אטען כי הטקסטים המדעיים היווניים שהשתמרו עד ימינו אינם מהווים מדגם מייצג של הידע המדעי בתקופה הקלאסית המאוחרת והתקופה ההלניסטית המוקדמת, וכי קיימת הטיה בהבנתנו ההיסטורית את הידע הזה, הטיה הנובעת מגישה היסטוריוגרפית בעייתית ביחס למקורות הקיימים. תיקוף טענה זו ידרוש ארבעה צעדים: ראשית, אנסה להעריך את היקף הספרות המדעית באמצעות קריאה בז'אנר הדוקסוגרפיה, ובעיקר כפי שהספרות המדעית מתוארת בידי דיוגנס לארטיוס )240-180 לספה"נ(. שנית, אעריך מה מתוך ספרות זו השתמר עד ימינו באמצעות בחינת הספרות הראשונית בה היסטוריונים מודרניים משתמשים. שלישית, אציג אינדיקציות לכך שהספרות המדעית היוונית נחלקה לשתי קבוצות טקסטואליות הניתנות להגדרה בתור "מקצועית" ו"לא מקצועית". לבסוף, אראה כי דווקא הספרות הלא מקצועית מראה נטייה היסטורית טובה יותר להשתמר.

Related Articles

Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive