Research Seminar December 3rd: Yuval Kremnitzer (Hebrew lecture)

Research Seminar December 3rd: Yuval Kremnitzer (Hebrew lecture). The Seminar will take place in Gilman 449 at 18:00.

29 November 2018

יובל קרמניצר

מכון כהן

הבדל ללא גבול: התיאולוגיה הפוליטית של מנדלסון

ירושלים למנדלסון הוא ספר שנקרא על פי רוב בהקשר של הגות יהודית. מרבית קוראיו מבקשים ללמוד מתוכו על יחסה של הדת לתבונה, ועל טיבה ואופיה של היהדות. ואולם דווקא בחלק ״הכללי״ של הספר ניתן למצוא תיאוריה ייחודית ורבת עניין לגבי מקורות הסדר הפוליטי והחוק, וכוחה של הדת. בליבה של תיאוריה זו, אבקש להראות, פיתוח חשוב של מושג חמקמק בתולדות המחשבה הפוליטית: החוק הלא כתוב. בהרצאה אעמוד על עיקרי הרעיונות הפוליטיים הגלומים בירושלים, ואראה כיצד הם מתפתחים מתוך ביקורתו של מנדלסון על ההמשגה של היחס שבין הפוליטיקה והדת כיחס בין שתי ישויות שביניהן נמתח גבול, וכניסיון לשרטט דגם חלופי למודל שגור זה של ההבדל בין התיאולוגי והפוליטי.

Related Articles

Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive