Call for Applications - Academic Professionalism in Critical View Workshop (in Hebrew)

מרכז מינרבה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב, ו'אקדמיה לשוויון' מזמינים סטודנטיות וסטודנטים להשתתף בסדנה להתמקצעות אקדמית בראייה ביקורתית.

10 September 2019

קול קוראת*

לסדנה להתמקצעות אקדמית בראייה ביקורתית

ל'דור ראשון להשכלה גבוהה'

 

מרכז מינרבה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב, ו'אקדמיה לשוויון' מזמינים

סטודנטיות וסטודנטים להשתתף בסדנה להתמקצעות אקדמית בראייה ביקורתית.

 

הסדנה מיועדת למי שהן דור ראשון להשכלה גבוהה** ממדעי הרוח, החברה ואומנויות, הנמצאות בתואר שני מחקרי ובשלב א' לדוקטורט, ושוקלות להמשיך במסלול האקדמי.

 

מנושאי המפגשים: קריאה וכתיבה אקדמית,  כתיבת קורות חיים ואבסטרקטים, הגשת הצעות לכנסים ולמלגות, הצגה בכנסים, כינון קשרי הנחייה, פנייה לכתבי עת, העסקה אקדמית, ונטוורקינג אקדמי ***

הסדנה משלבת למידת מיומנויות התמקצעות אקדמית, דיון ביקורתי על מבני הכוח האקדמיים, והיוועצות עמיתות בדילמות אותן יציגו המשתתפות בנוגע לתהליך המחקר והבטיו השונים.

 

הסדנה כוללת ליווי בחונכות ממרצות ומרצים ממרכז מינרבה ו'אקדמיה לשוויון'.  

הסדנה תתקיים באוניברסיטת תל אביב , בימי שלישי בין: 17:00-19:30.

13 מפגשים, אחת לשבועיים או שלושה, כולל בחופשת הסמסטר.

 

מספר המקומות בסדנה מוגבל - תתקבלנה רק משתתפות שהן 'דור ראשון להשכלה גבוהה', מי שתוכלנה להתחייב לנוכחות מלאה, ולפי סדר הגשת בקשת הקבלה. הסדנה ללא עלות.

המעוניינות להצטרף לסדנה מתבקשות לשלוח מייל עד לתאריך 26.10.2019

המייל יתאר רקע אישי ואקדמי, את מסלול הלימודים ואת הסיבות לבקשה לקחת חלק בסדנה.

 

כתובת לבקשות ובירורים מוזמנות לכתוב למייל firstgenerationacademia@gmail.com 

*המודעה מנוסחת בלשון אישה, אך מיועדת לכולן.ם.

**  להורים אין תואר אקדמי.

*** יתכנו שינויים בתוכנית הסדנה.

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>