Scholarships and Grants

מלגות אוניברסיטאיות וחוץ אוניברסיטאיות -

מידע מפורט על כלל המלגות האוניברסיטאיות ניתן למצוא באתר מדור המלגות:

http://www.tau.ac.il/acad-sec/grantsite

קיימות גם מלגות מקרנות חוץ אוניברסיטאיות, פרטים לגבי מלגות אלה ניתן למצוא באתר מדור המלגות ובהודעות האלקטרוניות הנשלחות מעת לעת לתלמידי המחקר של בית הספר, ע"פ מידע שמתקבל מהמזכירות האקדמית.

מלגות ומענקים של בית הספר:

1) מלגות עידוד חד פעמיות הניתנות במהלך השנה האקדמית ע"פ החלטת ועדת מלגות, בכפוף לתקנון הקרנות הרלוונטיות.

2) מלגות קיום - בית הספר מעניק מדי שנה מספר מלגות קיום לתלמידי המחקר. המלגות ניתנות על בסיס הצטיינות והתקדמות המחקר.

3)מענק שכר לימוד - בית הספר מעניק בתחילת כל שנה אקדמית, מספר מצומצם של מענקי שכר לימוד לתלמידים חדשים.

4) מענקים ע"ש פרופ' רינה דרורי -בית הספר למדעי התרבות מעניק מענקי עידוד על שם פרופ' רינה דרורי ז"ל, המיועדים לסטודנטים מצטיינים.

המענקים יוענקו לתלמידי מחקר לתואר השני או השלישי, בחוגים וביחידות החברים בבית הספר, שעוסקים במחקר בתחומי הערבית, מגעים בין-תרבותיים בעיקר בימי הביניים, היבטים של הפרה-מודרניות, כמו גם הצעות מתחום מחקר התרבות וסוגיית מגעים בין תרבותיים.

מועמדים למענק ע"ש פרופ' רינה דרורי יגישו תיק הכולל:

1) מכתב בקשה למלגה ע"ש פרופ' רינה דרורי ז"ל.

2) קורות חיים.

3) פרטים על עבודת המחקר(לתלמידי התואר השלישי) או על עבודת התזה/סמינריון (לתלמידי התואר השני).

4) מכתב המלצה של המנחה(או מרצה מהחוג המכיר את עבודת התלמיד).

5) רצוי להגיש דוגמת כתיבה מדעית.

6) יש להגיש את כל החומר בשישה העתקים מודפסים אל מזכירות בית הספר למדעי התרבות.

קול קורא להגשת מועמדות למענק ע"ש פרופ' רינה דרורי ז"ל מפורסם מידי ראשית שנת הלימודים.

 

5) מענקים ע"ש נחום ולואיז בארג - מענקים אלו מיועדים לתלמידי מחקר העוסקים בתחום תרבות צרפת.

חלוקת מענקים אלו נקבעת על ידי ועדת המלגות של בית הספר, על פי מצויינות התלמידים והתקדמותם במחקר.

Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
Developed by
UI/UX Basch_Interactive