Roth Institute's announcement regarding the nomination of Effi Eitam to the position of chairman of the Yad Vashem

The Stephen Roth Institute would like to express its opposition to the announcement regarding the nomination of Effi Eitam to the position of chairman of the Yad Vashem.

20 October 2020
 
תל אביב, 18 לנובמבר 2020
 
מכון סטפן רוט לחקר האנטישמיות והגזענות באוניברסיטת תל אביב מבקש להביע הסתייגות בדבר מינויו של מר אפי איתם ליו"ר יד ושם. 
לא רק שמר איתם אינו ראוי בצורה קיצונית להתמנות ליו"ר הנהלת יד ושם אלא שמינויו ימיט חרפה עמוקה על יד ושם, מדינת ישראל, וזכר השואה. במספר הזדמנויות שונות הביע מר איתם באופן גלוי וישיר תמיכה ברעיונות של גירוש וטיהור אתני של פלשתינאים מרחבי מדינת ישראל ושטחי יהודה ושומרון כחלק ממשנתו הפוליטית והרעיונית. יתר על כן, בנמקו את משנתו זו עשה שימוש בשפה ובמושגים השאובים ישירות מרפרטואר גזעני ביולוגי ודתי. זו היא אבן יסוד בחקר השואה, שהשואה הייתה ניסיון לשרש את "הטפיל" היהודי מאדמת אירופה ושהיא התאפשרה על מצע של תפיסות עם וגזע שלפיהן עידוד עזיבה, גירוש, הרעבה וסילוק מלא (היינו מוות) נהנו מלגטימיות רחבה ואף לא נתפסו כמנוגדות בהכרח לחוק הבינלאומי דאז. מר איתם הביע את דעותיו לאחר שאלה הוגדרו על ידי החוק הבינלאומי כפשעים נגד האנושות, במידה רבה בעקבות לקחי זוועות מלחמת העולם השנייה והשואה. בתמיכתו בדילול, הגירה, וסילוק של פלשתינאים מכאן כעניין של "כורח" הביע תמיכה ברעיונות שהם המצע של שואת העם היהודי בידי הנאצים. לאור זאת לא רק שיהיה זה מעשה בלתי מוסרי בעליל, מקאברי, ופסול להעמידו בראש יד ושם, אלא שהדבר לא יעבור בלא התנגדות עזה של ניצולי שואה וחוקרי שואה בארץ ובעולם. כבר כעת, בתוך זמן קצר ועוד לפני שהדברים הגיעו לתקשורת, חתמו מאות חוקרי שואה מהארץ ומהעולם על עצומה נגד מינויו – כולל גדולי חוקרי השואה העומדים בראשות מוסדות מחקר מובילים מכל רחבי העולם -- וארגוני ניצולי השואה הביעו התנגדות וזעם לעצם הרעיון. ההלם בקרב חוקרי השואה מעצם הרעיון הוא כזה שבמידה רבה של וודאות אם ימונה ינתקו חוקרי השואה מהארץ ומהעולם כל מגע עם יד
ושם ובמידה רבה של סבירות יעשו כן גם ארגוני ניצולי השואה. 
פרופ' עמוס מוריס-רייך

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>