Research Seminar March 21st (Hebrew) - דור שלטון (מכון כהן): מוזיקה ככלי אינטראקטיבי, או מדוע האדם הפך ליצור מוזיקלי?

Monday, March 21st, 18:00, Gilman 449.

16 March 2022

 

דור שלטון - מכון כהן

 

מוזיקה ככלי אינטראקטיבי, או מדוע האדם הפך ליצור מוזיקלי? 

 

לאחרונה התחדש הדיון לגבי האבולוציה של המוזיקה, דיון שכבר שני עשורים מתרכז בשאלת הפונקציה, או הערך האדפטיבי, שבגינו הנטייה ליצור וליהנות ממוזיקה עברה – או לא עברה – ברירה טבעית. לטענתי, החידתיות העיקשת של המוזיקה כמושא אבולוציוני טמונה בהמשגתה המוטעית כאובייקט אסתטי המובדל מהחיים החברתיים, בניגוד לתפקידה במשך רוב ההיסטוריה האנושית. בהרצאתי אציע מסגרת תיאורטית חלופית, הרואה במוזיקה מעין ריטואל אינטראקטיבי, בו עיקר תשומת הלב מופנית לתיאום קצבי וקולי. אסטרטגיה אינטראקטיבית זו שימושית בעיקר במפגשים קבוצתיים, לשם יצירת קשרים רגשיים והפצה של כללי התנהגות וסמלים משותפים. הטמעתם של כללי התנהגות בריטואל המוזיקלי מעלה את האפשרות שבחברות קטנות ושוויוניות יותר תהיה פחות הפרדה בין המשתתפים, וההיפך בחברות גדולות והירארכיות. באמצעות ניתוח של שני קורפוסים גלובליים המכילים אלפי טקסטים אתנוגרפיים והקלטות, אבחן את העדויות להשערה זו ולמסגרת התיאורטית המוצעת.

Gathering begins at 17:45 near room 449

Chair: Shaul Katzir

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>