Research Seminar May 23rd (Hebrew) - ארנון לוי (האוניברסיטה העברית): האם הגישה ההסתברותית במדעי הקוגניציה מלמדת שאנו רציונליים?

Monday, May 23rd, 18:00, Gilman 449.

17 May 2022

 

ארנון לוי - האוניברסיטה העברית

 

האם הגישה ההסתברותית במדעי הקוגניציה מלמדת שאנו רציונליים?

 

הגישה ההסתברותית (בייסיאנית) ממלאת היום תפקיד מרכזי במדעי המוח והקוגניציה. המסר העיקרי שלה מתואר בפתחו של ספר מבוא עדכני לגישה זו כך: ״[מודלים בייסיאניים] מלמדים שהתבונה האנושית מתנהגת כמדענית נתונים מיומנת [...] בשעה שהיא מתמודדת עם מידע רועש ורב משמעי״. במילים אחרות, נראה שעל פי הגישה הבייסיאנית בני אדם קרובים למדי לאידיאל (בייסיאני) של רציונליות, קרובים יותר מכפי שנהוג לחשוב. בהרצאתי אבחן מהי התמונה העולה מהמודל הבייסיאני במדעי המוח והקוגניציה, ואטען כי – בניגוד לרושם שעשוי להיווצר במבט ראשון – היא איננה מלמדת, ובמובן מסוים אינה יכולה ללמד, שאנו חושבים באופן רציונלי, גם לא בתנאים מיטביים. הסיבה לכך היא שמודלים אלו נשענים על קירובים השאובים ממדעי המחשב וההנדסה, ואינם מייחסים למוח חישוב בייסיאני מלא. בהרצאתי אטען שזהו הבדל משמעותי; זאת ועוד, אציע כי מעמדה של הטענה לפיה המוח מקרב חישוב זה או אחר לוט בערפל, ובמיוחד במקרה הבייסיאני קשה מאד להעניק לה מובן ברור.

 

 

Gathering begins an 17:45 near room 449

Chair: Shaul Katzir

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>