Research Seminar May 9th (Hebrew) - נועה הגש (החוג ללימודי מזרח אסיה): בעיות קוסמולוגיות כאתגרים טכנולוגיים: כיצד השפיעה המשגת הצליל על פיתוח מודלים אקוסטיים בסין המוקדמת?

Monday, May 9th, 18:00, Gilman 449.

04 May 2022

 

 נועה הגש - החוג ללימודי מזרח אסיה

 

 

 

בעיות קוסמולוגיות כאתגרים טכנולוגיים:

כיצד השפיעה המשגת הצליל על פיתוח מודלים אקוסטיים בסין המוקדמת?

 

 

בהרצאתי אבחן את מקרהו של מלומד בשם ג׳ינג פאנג 京房) 78-37 לפנה״ס), מומחה לאקוסטיקה ופרשן ספר התמורות, אשר איתר בעיה במערכת הכוונון הסינית ופעל לתקנה. הבעיה אותה איתר ג׳ינג ידועה במערב בתור הקומה הפיתגוראית. היא מאופיינת על ידי מרווח בין שני צלילים שאמורים להיות זהים אך ביטויים המספרי וצלילם שונים אלו מאלו. חישוביו והסבריו של ג׳ינג פאנג מאפשרים לנו לבחון את נושא המשגת הצליל בתקופה זו. בהרצאתי אטען כי פתרונותיו הטכניים של ג׳ינג נבעו מעולם המושגים הקוסמולוגי שבו חי ופעל. כוונתו הייתה להתאים בין מחזור לוח השנה לבין מחזור מערכת הצלילים. התאמה זו הייתה חיונית גם לפעילותו בשירות הקיסר, שכללה חיזוי מזג אוויר והתרעה על אסונות טבע עתידיים באמצעות מעקב אחר התופעות הטבעיות המשתנות של העולם הארצי ושל הקוסמוס לאורך השנה. הצליל כטכנולוגיה היה לאחד הכלים החשובים במערכת השלטונית בתקופה זו, כפי שימחיש מקרה הבוחן בו נעיין.

 

 

Gathering begins at 17:45 near room 449

Chair: Shaul Katzir

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>